Aktuální novela občanského zákoníku a nájem bytu

Aktuální novela občanského zákoníku a nájem bytu

Od 1. července 2020 platí novela občanského zákoníku (zákon č. 89/2012), která kromě jiného mění dílčí ustanovení týkající se nájmu bytu.

Od nynějška je možné sjednat ve smlouvě o nájmu bytu povinnost nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu za porušení povinností nájemce. Jde o rozšíření práv pronajímatele, který do té doby reálně nemohl uplatnit své právo na smluvní pokutu, i když pokutu měl nájemcem odsouhlasenou v nájemní smlouvě. Pokud ji totiž ve smlouvě měl, vzniklo tím pouze tzv. zdánlivé právní jednání, které nezakládalo možnost jejího soudního vymáhání. Smyslem novelizace je zvýšení motivace nájemce plnit své povinnosti vůči pronajímateli.

Tuto možnost nemohou využít pronajímatelé, kteří požadují maximální výši jistoty (tři měsíční nájmy), protože jsou omezeni zněním § 2254 OZ: „Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nebo ujednají-li si pro případ porušení těchto povinností smluvní pokutu, nesmí jistota a právo na zaplacení smluvní pokuty v souhrnu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.“

Co se týká praxe, zdaleka ne každý nájemce může složit na počátku nájemního vztahu trojnásobek kauce, nájemné, zálohy na energie a služby plus si zaplatit stěhování a počáteční investici do zařízení bytu (lednice, pračka apod.). A tak se nynější úprava občanského zákoníku jeví jako vítaný pomocník, kdy lze počáteční jistotu zčásti nahradit pokutou za případné porušení podmínek nájmu. 

Zákony nastolují pravidla chování, ale v konečném důsledku je při sjednávání dlouhodobě fungujících smluvních vztahů nejdůležitější zkušenost. Pro pronajímatele, který chce mít svůj byt obsazený pravidelně platícím a k zařízení bytu opatrným nájemníkem, je nutné mít schopnost dobrého odhadu lidí. Zdaleka ne každý si s tím dokáže poradit. I to je důvod, proč nám majitelé svěřují své byty do pronájmu. Navíc jim ušetříme starosti a také čas, který by jinak museli věnovat inzerování, organizování prohlídek, jednání se zájemci a aktualizacím své smlouvy o nájmu.

Svěřte nám své starosti s pronájmem a my se Vám rádi o vše postaráme. 

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době.Kontaktní formulář