Kupujete byt? Pozor na dluhy převodce...

Kupujete byt? Pozor na dluhy převodce...

Pokud kupujete bytovou jednotku, pak zpozorněte, protože od 1. července 2020 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, podle které jste zodpovědný/á za zjištění dluhů původního vlastníka bytové jednotky vůči správě domu a SVJ.

Nechte si vystavit bezdlužnost od osoby zodpovědné za správu domu, nechte si vyčíslit nedoplatky na správě domu a projděte si všechna plnění a předepsané zálohy související s užíváním bytové jednotky. Pokud si nezjistíte všechny pohledávky na platbách, které jsou spojené s užíváním bytu, přejdou veškeré dluhy na Vás! Liknavost se v této chvíli může hodně prodražit.

Navíc doporučujeme kontaktovat předsedu nebo místopředsedu SVJ a zjistit si, zda Vás v budoucnosti jako nového člena SVJ nečeká místo nízkých poplatků dlouholeté splácení úvěru za rekonstrukci domu a podobná překvapení. 

Zaplacení aktuálních příspěvků na správu domu a platby (zálohy) spojené s užíváním bytu si kupující a prodávající mezi sebou zpravidla rozumně domluví, ideálně k předpokládanému dni předání. 

.

Novelizované znění § 1186 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu.

(2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.“.

(3) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.“.

Novelizace přináší větší upřesnění způsobu přechodu případných závazků převodce na nového vlastníka bytové jednotky a měla by tak ulevit společenství vlastníků jednotek v případech, kdy se soudní pře o povinnost splacení dluhů mezi prodávajícím a kupujícím vlekla roky a dopláceli na to ostatní členové SVJ.Kontaktní formulář