Ochrana nájemního vztahu v době epidemie

Ochrana nájemního vztahu v době epidemie

Epidemie koronaviru znamená pro mnohé lidi ztrátu zaměstnání a s tím spojený výpadek v rodinném rozpočtu. Hůře jsou na tom lidé, kteří žijí z jednoho příjmu, nejhůře osamocené ženy s malými dětmi. Vláda ČR na tuto situaci pamatovala zákonem č. 209/2020 Sb.

Pokud pronajímáte byt, není Vaše právo ukončit nájemní vztah dotčeno ani v období pandemie koronaviru v případě, že byly splněny podmínky pro výpověď z nájmu ještě před vyhlášením nouzového stavu 12. března 2020, anebo později, pokud nájemcova schopnost hradit nájemné nebyla omezená vlivem pandemie. 

Pokud jste nájemci a dříve jste platil svůj nájem a služby řádně a včas a v době od března do konce července 2020 jste neměli na zaplacení nájmu, doložte svému pronajímateli potvrzením od úřadu práce nebo jiným dokladem, že jste přišli o výdělek z důvodu pandemie. Odklad neznamená prominutí. Od srpna do konce roku 2020 jste povinni zaplatit jak nové, tak doplatit dlužné nájemné, a pronajímatel Vás nemá právo z bytu vypovědět. Pokud nejste schopni platit dvojnásobné nájemné, doporučuje se k běžnému nájemnému pravidelně doplácet alespoň to, co zvládnete. Dá se předpokládat, že rozumný pronajímatel, který byl dosud spokojený s Vaším nájemním vztahem, Vás upřednostní před novým neprověřeným nájemcem, od kterého může čekat cokoli.

Tato ochrana nájemníka se týká pouze nájmu, nikoli odložení poplatků za služby spojené s bydlením. Nelze přehodit své povinnosti hradit např. zálohy na energie na pronajímatele, který navíc může pronajímat více bytů.

§ 3 zákona č. 209/2020 Sb.

(1) Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo

      a) v rozhodné době, a 

      b) převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii,     

      které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.

(3) Nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem doloží okolnosti prodlení podle odstavce 1 písm. b), potvrzením od příslušného úřadu práce ČR, kterému pro vystavení potvrzení musí nájemce doložit podklady, jejichž formu a náležitosti stanoví metodicky pokyn.

(4) Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny pohledávky na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí.

Rozhodnou dobou je doba od 12.3.2020 do 31.7.2020.

Ochranná doba končí dnem 31.12.2020

Svěřte nám své starosti s pronájmem a my se Vám rádi o vše postaráme. Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době.Kontaktní formulář