Přiznání k dani z nemovitosti lze většině případů podat do 1. dubna 2021

Přiznání k dani z nemovitosti lze většině případů podat do 1. dubna 2021

Zákonný termín pro podání přiznání k dani z nemovitosti na zdaňovací období roku 2021 je 1. února. Vzhledem k dopadům pandemie můžete přiznání podat ve lhůtě do 1. dubna, aniž by Vám vznikla povinnost zaplatit pokutu. Rozhodnutí o prominutí pokuty za opožděné podání je nově upraveno v zákoně o dani z nemovitých věcí.

Pozor na výjimku, kterou je nemovitá věc ve spoluvlastnictví. Pokud chce jeden ze spoluvlastníků přiznat nemovitou věc ve výši svého podílu, pak tak musí učinit v původní lhůtě pro podání přiznání, tzn. do 1. února. V případě, že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce, lze daňové přiznání podat rovněž do 1. dubna bez hrozby sankce.

Přiznání podávat nemusí ten, kdo má přiznání podané v dřívějších letech a u kterého se zároveň nezměnily skutečnosti rozhodné pro výpočet daně. Přiznání není třeba podávat při změně koeficientu, který si určuje obec pro každý rok, nebo pokud se změnily průměrné ceny pozemku.  Daň se podává u místně příslušného finančního úřadu. Pokud vlastníte nemovitosti ve více krajích, podáváte přiznání v každém kraji zvlášť. Přiznání můžete poslat ideálně přes svoji datovou schránku, e-mailem s elektronickým podpisem, případně poštou nebo osobně. Obecná pravidla určuje Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti. 

Pokud došlo ke změně okolností rozhodných pro výpočet daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je nutné tyto nové okolnosti oznámit podáním nového nebo dílčího daňového přiznání. Co se týká dílčího daňového přiznání, uvádí se v něm pouze nastalé změny a výpočet celkové daně. V praxi se povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti týká především toho, kdo v minulém roce nabyl do svého vlastnictví nemovitost nebo spoluvlastnický podíl (přiznání musí podat každý ze spoluvlastníků sám za sebe), dále ten, kdo v minulém roce zahájil stavební řízení nebo stavbu zkolaudoval, začal stavbu užívat (i přesto, že není dokončená nebo zkolaudovaná), přistavěl stavbu nebo původní stavbu navýšil o patro, u koho se změnila výměra, druh či účel nemovitosti. Pokud jste prodali nemovitost a zároveň v tom samém kraji vlastníte jinou, je třeba tuto skutečnost v přiznání také zohlednit. Pokud jste v minulém roce prodali nemovitost a v kraji již jinou nevlastníte, je dobré tuto skutečnost finančnímu úřadu písemně oznámit. 

Daň by měla být zaplacená nejdéle do 31. května, resp. její první splátka. Finanční správa bude rozesílat složenku do poštovní schránky nebo informace s platebními údaji do datové schránky, případně správa použije formu hromadných předpisných seznamů, které budou k nahlédnutí na finančních úřadech. Nic se nemění u poplatníků daně, kteří jsou přihlášeni k zasílání informací pro placení daně přes svůj e-mail (případně lze o tuto službu zažádat do 15. března na svém FÚ), anebo ti, kteří platí daň prostřednictvím SIPO (k tomuto způsobu platby se lze přihlásit na FÚ do 31. ledna).

Co se týká obecných informací o dani z nemovitosti, tak poplatníkem daně je ten, kdo má k pozemku či ke stavbě vlastnické právo, případně, pokud je stavba ve správě Pozemkového fondu ČR, pak ta právnická osoba, která má k pozemku či ke stavbě zřízeno právo hospodaření nebo trvalého užívání. U pozemků se rozlišuje různá sazba daně podle druhu pozemku: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady tvoří jednu skupinu, dále jsou to louky a pastviny, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním chovem ryb, do další skupiny patří tzv. zastavěné plochy a nádvoří, které ve skutečnosti nejsou zastavěné, jiná je daň u stavebních pozemků (jde o nezastavěné pozemky určené k zastavění podle územního plánu) a u tzv. ostatní plochy. Co se týká pozemků skutečně zastavěných stavbou, tak je daň z pozemku zahrnutá v dani ze stavby.  

Základem daně ze stavby je výměra m2 (dle půdorysu skutečné stavby) zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období. Sazba daně se liší podle druhu staveb. Jiná sazba je u obytných domů, u chat, staveb a rodinných domů pro individuální rekreaci, u samostatně stojících garáží, u staveb pro podnikatelskou činnost aj.

Pokud je stavba osvobozena od daně (ať už kompletně nebo v určitém poměru), pak poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb v daňovém přiznání, které musí podat v zákonném termínu. 

Na žádost může být také poskytnuta úleva na dani. Může to nastat např. u pozemků, na kterých není možné efektivně hospodařit, a u staveb, jejichž využití je významně omezeno. Dále lze žádat o úlevu na dani u staveb po změně systému vytápění z pevných paliv (na efektivnější nebo obnovitelné druhy paliva) nebo po snížení tepelné náročnosti budovy, u staveb ve vlastnictví sociálně potřebných držitelů průkazů ZTP (pokud zde trvale bydlí nebo stavbu používají k individuální rekreaci) apod.

Není Vám vše jasné nebo si nejste jisti, zda vše sami zvládnete? V tom případě Vám doporučujeme služby zkušeného daňového poradce. Kontaktní formulář