Rok 2021: Změny v časovém testu pro osvobození od daně z příjmu

Rok 2021: Změny v časovém testu pro osvobození od daně z příjmu

Jak už jsme psali dříve, můžete si od roku 2021 odpočítat ve svém daňovém přiznání úroky z hypotečního aj. úvěru v maximální výši 150 000 Kč (zák. č. 386/2020 Sb).

Co se týká osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti, změnil se tzv. časový test z pěti na deset let. Zvýšení tohoto časového testu se týká pouze nemovitostí, které vlastník nabyl po 1. lednu 2021. Podle novelizovaného zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů bude příjem z prodeje nemovitosti osvobozený, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let.

Dalším důvodem k osvobození je příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku (nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku), pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.

Osvobozený bude rovněž příjem z prodeje nemovitosti v tom případě, kdy časový test bude sice kratší než 10 let, ale poplatník daně použije získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby. 

Pokud půjde o prodej nemovitosti nabyté děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, pak se doba 10 let zkracuje o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele. 

Pro osvobození příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů (majetek přitom nesměl být zahrnutý do obchodního majetku).

Další podrobnosti viz § 4 zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu.

Pro lepší porozumění se znovu vracíme k termínu „vlastní bytová potřeba“. Vlastní bytovou potřebou se rozumí ve zkratce výstavba domu, jednotky, koupě pozemku, domu, jednotky, vstup do družstva s užíváním bytu, údržba a změna stavby domu, jednotky, vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky nebo domu, úhrada za převod podílu v obchodní korporaci spojená s převodem práva nájmu, splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb.

V případě nejasností a komplikovaných situací doporučujeme služby zkušeného daňového poradce. Zaplacení odborného poradenství se Vám mnohonásobně vyplatí.

 

Nadále jsme tu pro naše stávající i nové klienty. Stojíme Vám po boku v každé době.Kontaktní formulář